Tag Archives: หน้าต่างอลูมิเนียม

งานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมติดกระจก

ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมติดกระจก

งานออกแบบและติดตั้งงานกระจกและอลูมิเนียมในครั้งนี้ ได้ทำในส่วนประตูอลูมิเนียมติดกระจกในส่วนหน้าร้าน และหน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียมติดกระตกในด้านข้างของร้าน เพื่อเปิดรับแสงและลม สร้างบรรยากาศที่ดีเวลาทานอาหารในร้าน

Posted in ประตูอลูมิเนียม, หน้าต่างอลูมิเนียม, อลูมิเนียม | Tagged , , , , | Leave a comment